Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

O NAS

Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie jest przedstawicielem środowiska doktorantów oraz wyrazicielem jego woli. Tworzony jest przez społeczność liczącą 340 doktorantów wszystkich wydziałów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Podstawowymi celami działalności Samorządu Doktorantów, wynikającymi z zapisów Regulaminu Samorządu Doktorantów, są:

  • reprezentowanie interesów społeczności doktoranckiej wobec władz Uczelni, jednostek administracji oraz innych organizacji uczelnianych,
  • ochrona praw doktorantów,
  • działania na rzecz pozytywnych zmian w zakresie studiów doktoranckich i spraw doktorantów, w tym poprawę jakości kształcenia,
  • działania na rzecz integracji środowiska doktorantów,
  • działania mające na celu ochronę sytuacji materialnej doktorantów określonej w §199 Ustawy oraz współdecydowanie o podziale środków na pomoc materialną dla doktorantów,
  • współdecydowanie we wszystkich sprawach ważnych dla społeczności doktoranckiej w przypadkach przewidzianych w Ustawie i Statucie UM,
  • przedstawianie opinii środowiska doktorantów,
  • opieka nad doktorancką działalnością naukową, sportową i kulturalną,
  • opracowanie i promowanie Kodeksu Etyki Doktoranta.